Historia szkoły

Najstarszą wzmiankę o istnieniu szkoły parafialnej w Cerekwi odnaleźć można                            u T. Wierzbowskiego z 1786r. (T.Wierzbowski „Szkoły parafialne w Polsce i na Litwie za czasów Komisji Edukacji Narodowej 1773-1794”zeszyt 29, str.28).

Jako datę powstania sześcioklasowej szkoły w Cerekwi uznawany jest dopiero rok 1928. Początkowo mieściła się ona w izbie domu pana Malecińskiego. Po parcelacji majątku ziemskiego dziedzica Wietrzykowskiego i wykupieniu ziemi przez chłopów szkoła otrzymała nową siedzibę. Pierwszym kierownikiem szkoły został Feliks Kozieł.

Szczególnie trudne dla szkoły były lata wojny. W 1939r. kierownik placówki ukrył przed wojenną zawieruchą akta uczniów, polskie pieczęcie, szkolne mapy oraz ilustracje do nauki języka polskiego, historii i geografii. Feliks Kozieł ps. „Jastrząb” dowodził placówką AK w Czaplach Wielkich, zaś sanitariuszką w oddziale była jego żona Maria. Kozieł powrócił do szkoły 5 kwietnia 1945r. i pełnił swoją funkcję do 1950r. Po wyzwoleniu budynki szkolne przedstawiały opłakany widok, miały powybijane szyby, zdemolowane piece, popękane ściany, zniszczone podłogi i drzwi. Brak było książek i pomocy naukowych. Jednak determinacja rodziców, nauczycieli i Zarządu Gminy Zakrzew sprawiły, że dzieci mogły podjąć naukę w nowym roku szkolnym. W październiku 1945r. wspólnym wysiłkiem społeczności założona została biblioteka ze zbiorem jedynie 20 książek.

15 września 1950r. nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły, którym został Jan Marcinkiewicz. Kolejne 5 lat to brak zapisów w szkolnej kronice. W 1955r. zanotowano, iż swoje funkcjonowanie rozpoczęła Szkolna Kasa Oszczędności, którą z dużym zaangażowanie prowadziła p. Jadwiga Gocel. W tym czasie przeszło 50% uczniów posiadało w kasie oszczędności.

Rok 1956 rozpoczął się bardzo dużymi mrozami, które przerwały naukę szkolną na cały luty. Uczniowie mogli rozpocząć lekcje dopiero w pierwszych dniach marca.

Ciekawym zapisem w kronice, jest informacja o reakcji społeczności szkolnej na nagły zgon Pierwszego Sekretarza Komitetu Centralnego PZPR Bolesława Bieruta. Wydarzenie to okryło szkołę żałobą. W dniu pogrzebu 16 marca 1956r., podczas uroczystej akademii, dzieci wysłuchały pożegnalnych przemówień wygłoszonych przez polityków, m.in. przez J. Cyrankiewicza.

Rok 1956 to dalszy remont placówki. W październiku zamontowano bramę i furtkę, które wykonał kowal z Mleczkowa, przystąpiono także do oczyszczania i pogłębiania stawu, planowano hodowlę ryb.

Szkoła stale się rozwijała, prężnie działały w niej organizacje młodzieżowe i liczne koła zainteresowań. Starania kadry pedagogicznej zostały w niezwykły sposób docenione przez Dyrekcję Liceum Ogólnokształcącego im. Syrokomli w Radomiu, która  18 listopada 1956r. przesłała specjalne podziękowanie za dobre przygotowanie uczniów do klasy ósmej, wyróżniając tym samym szkołę w Cerekwi spośród szkół, których absolwenci kontynuowali naukę w tymże liceum.

Ciekawostką jest, iż wśród licznych zainteresowań młodzieży z Cerekwi znalazło się narciarstwo, na którego polu również odnosiła ona sukcesy. W lutym 1958 r. szkoła wzięła udział w powiatowych zawodach narciarskich, zajmując trzecie miejsce w zjazdach i drugie w biegu płaskim na 2 km.

Ważnym wydarzeniem, które odbiło się szerokim echem w całym powiecie, było odznaczenie dyrektora szkoły – Jana Marcinkiewicza, Złotym Krzyżem Zasługi. Kierownik nie ustawał w pracy. W czerwcu 1959r. rozpoczął się generalny remont budynku szkoły, którego podjęła się Rzemieślnicza Spółdzielnia Wielobranżowa. Szkoła przeniosła się do izb wynajętych na wsi. Do dawnych dworskich budynków dobudowane zostało piętro, a  placówkę częściowo oddano do użytku już 1 września b.r. Znajdowało się w niej 6 sal lekcyjnych, szatnia, dwa hole i pokój nauczycielski. W odgruzowaniu placu przed szkołą wzięli udział wszyscy uczniowie, którzy uporządkowali teren i z pomocą nauczycieli założyli w tym miejscu kwietnik o pow. 200 m kw., ogródek przyrodniczy i doświadczalny, w którym uczniowie kl. VIII zbudowali klatkę meteorologiczną.

W 1960r. do szkoły uczęszczało 212 uczniów, zaś do grona nauczycielskiego należeli: Zofia Marcinkiewicz, Jadwiga Gocel, Janina Bernecka, Jan Borkiewicz, Janina Ciesielska, Wojciech Węgierski oraz kierownik Jan Marcinkiewicz, który na około rok opuścił placówkę, rozpoczynając pracę w Inspektoracie Oświaty w Radomiu. Jego następczynią została Zofia Marcinkiewicz.

W lutym 1962r., „dla zapoznania dzieci bezpośrednio z pracą produkcyjną oraz wyrobienia szacunku do pracy i do ludzi pracy”, szkoła zwróciła się z prośbą do Metalowo-Drzewnych Zakładów Przemysłu Terenowego w Radomiu o objęcie placówki patronatem. W Cerekwi, pośród wielu kół zainteresowań, istniało m.in. kółko techniczno-szkutnicze prowadzone przez inż. Nowaka – pracownika w.w. zakładu.

W Kronice szkolnej z lat 1963/64 można przeczytać, iż w ramach obchodów XX-lecia Polski Ludowej młodzież ze szkoły podjęła zobowiązanie przepracowania przy budowie drogi 1000 godz., uczniowie kopali rowy, zrywali bruk, sypali żwir. Warto dodać, iż poza nauką i pracą na rzecz lokalnej społeczności młodzież miała w tym roku do dyspozycji szeroki wachlarz kół zainteresowań m.in.. : matematyczne, recytatorskie, taneczne, geograficzne i fotograficzne, zaś od stycznia 1964r, w placówce działał także zespół muzyczny – mandolinistów, prowadzony przez Janinę Bernecką. Uczniowie otrzymali 5 mandolin zakupionych przez Komitet Rodzicielski. W lutym swoją działalność rozpoczęła drużyna zuchów im. „Kwiatów polnych”.

W roku szkolnym 1964/65 do placówki uczęszczało 278 uczniów i pracowało 11 nauczycieli, funkcję kierownika nadal sprawował Jan Marcinkiewicz. Rok 1965 to rozkwit szkolnych organizacji, wśród których można wymienić: Koło Przyjaźni Polsko-Radzieckiej prowadzone przez Alicję Grzegorczyk, Koło Odbudowy Warszawy – którego opiekunką była Jadwiga Gocel, Szkolną Kasę Oszczędności, nad którą nadzór sprawowała Wiesława Lis, ponadto Zuchy, Harcerstwo, Spółdzielnię Uczniowską oraz PCK, LOP, LOK. Wrzesień 1966r. rozpoczął się pod hasłem Miesiąca Odbudowy Warszawy.

Bardzo ciekawy zapis pojawił się w kronice w roku 1967/68. „Na obchody 1 majowe pojechaliśmy furmankami aż do Przytyka. Dzieci wykonały dekoracje w postaci białych gołąbków pokoju, dzieci odświętnie się ubrały i umaiły konie. Tak z dużą ochotą pełne zadowolenia pojechały pod opieką swych wychowawców”.

8 października 1968r. odbyła się uroczystość przekazania w użytkowanie nowego skrzydła szkoły. Kolejny zapis w kronice dotyczy dopiero zmiany na stanowisku dyrektora. Od 1 września 1972r. kierownictwo nad placówką objął Roman Olszak, który przybył do Cerekwi z Oblasu, jego poprzednik Jan Marcinkiewicz odszedł na emeryturę. Nauczyciele zatrudnieni w tym czasie to: Halina Adamczyk, Krystyna Dulęba, Teresa Bajor, Zofia Grzyb, Ewa Kaczor, Halina Płachta, Alicja Sadowska, Wiesława Sałapa, Irena Madej, Jadwiga Wlazło, Czesława Bakalarz oraz Bolesław Waligórski. Ciekawostką jest, że w tym roku dla potrzeb szkoły zakupiono pierwszy telewizor „Beryl”.

W 1973r. stanowisko dyrektora objął Jan Przerwa, zaś filią szkoły w Cerekwi została szkoła w Wacynie. Rok 1977 to kolejny kapitalny remont szkoły. Dwa lata później został utworzony pierwszy oddział przedszkolny dla dzieci sześcioletnich, opiekę nad nim objęła Halina Adamczyk.

Lata 80-te to, niestety, brak zapisów w kronice, a szkoda, bo szkoła działała na pewno równie prężnie jak w poprzednich latach. Stanowiska dyrektorskie obejmowali kolejno: w latach 1985-1986 – Wojciech Dąbrowski, 1986-1990 – Adam Żak, 1990-1991 – Irena Kwiecień.

W roku szkolnym 1993/94 obowiązki dyrektora szkoły objęła Teresa Słota. Jej współpracownikami byli: ks. Jacenty Socha, Irena Kwiecień, Barbara Banaszek, Bożena Szeliga, Adam Żak, Jadwiga Maj, Jadwiga Wlazło, Alicja Sadowska, Anna Bień, Grażyna Adamczyk, Halina Pawlak i Elżbieta Kumięga (obecna dyrektor szkoły w Cerekwi). Dyrektor Słota rozpoczęła swoją działalność od planów założenia centralnego ogrzewania i dobudowania sali lekcyjnej, co zdecydowanie miało poprawić warunki uczniów i nauczycieli. Niestety, dużym utrudnieniem był wciąż brak sali gimnastycznej, poza tym budynek wymagał remontu i malowania.

Wiele miejsca poświęcono w kronice szczególnemu wydarzeniu, jakim było przybycie do szkoły w Cerekwi cyrku z Kijowa na Ukrainie. Uczniowie mogli podziwiać żonglerkę, tresurę dzikich kotów, walkę syberyjskich zapaśników, indyjską sztukę jogi, występy połykacza ognia, tresurę węża boa. W absolutnej ciszy przyglądano się występowi artysty stąpającego po tłuczonym szkle, a do łez rozśmieszył wszystkich klown. Echa tego niecodziennego spotkania rozbrzmiewały jeszcze bardzo długo i zaowocowały m.in. późniejszą wizytą młodzieży w Szkole Cyrkowej w Julinku.

W kronice szkolnej szczególną uwagę zwraca wpis z 4 kwietnia 1995r. W tym dniu społeczność szkoły uczciła 55 rocznicę zbrodni ludobójstwa dokonanej przez NKWD na ponad 20 tysiącach polskich jeńców w obozach: w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie. Przypomniano wydarzenia, przytoczone zostały opinie historyków, relacje naocznych świadków. Zaprezentowano wystawę fotograficzną dotyczącą Katynia. Minutą ciszy oddano hołd pomordowanym.

Lata dziewięćdziesiąte to dalsza modernizacja szkoły. 8 października  1996 r. oddano do użytku drugie skrzydło budynku. Parter został przeznaczony dla oddziału przedszkolnego, wybudowano tam także kotłownię centralnego ogrzewania, na piętrze znalazła się m.in. sala gimnastyczna, a wszystko zostało odnowione i czekało na przyjęcie uczniów.

Rok szkolny 1998/99 rozpoczął się pechowo. Wypadkowi uległa Teresa Słota. Obowiązki dyrektora powierzono wówczas Adamowi Żakowi. 22 grudnia był jedną z ciemniejszych dat w historii szkoły – w tym dniu odbył się pogrzeb wieloletniej dyrektor placówki – Teresy Słoty. W imieniu nauczycieli zmarłą pożegnał Adam Żak, w imieniu rodziców – Izydor Włodarczyk. Ciało spoczęło na cmentarzu w Cerekwi.

12 kwietnia 1999r. nowym dyrektorem szkoły została Irena Kwiecień. Po reformie systemu oświaty w Cerekwi powstała Publiczna Szkoła Podstawowa.

Rok szkolny 2000/2001 – ostatni w tym wieku i pierwszy w wieku XXI, to początek nowej zreformowanej oświaty. W Cerekwi to początkowo czas przygnębienia, braku funduszy, wzrostu biurokracji, gorzkich refleksji. Jednak i one mijają. Już na początku XXI szkoła prężnie się rozwija.  W 2003r. na czele placówki staje pani dyrektor Elżbieta Kumięga, której wysiłki bardzo szybko przynoszą widoczne efekty. Już w 2004r. przeprowadzony zostaje generalny remont budynku, powstaje Miasteczko Ruchu Drogowego, boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnia, parking, przybywają nowe sale lekcyjne i łazienki dla maluchów, sale zostają wyposażone w tablice multimedialne, w 2015r.  rozbudowane zostaje skrzydło dla najmłodszych z osobnym przeszklonym wejściem, a w 2018 r. powstaje nowy plac zabaw. To oczywiście nie koniec zmian i planów, gdyż wiadomo, że podpisany został projekt na dalszą dużą rozbudowę szkoły. Wieść gminna niesie, że rozpocznie się ona już niebawem.

Od 1928r. szkoła w Cerekwi nieprzerwanie tętni życiem, a jej serce bije jak zawsze donośnie i miarowo – to połączony głos uczniów i ich nauczycieli. Dla wielu to więcej niż praca, to pasja i powołanie, to coś ponad podziałami i niefortunną reformą edukacji. To miłość – tak właśnie mówił o szkole biskup Jan Chrapek, który 26 września 2001r. zaszczycił placówkę wizytą. 

„Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały Cię” – te słowa biskupa wspaniale wpisują się w historię Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi, jej dyrektorów, nauczycieli i uczniów. Ślady ich stóp mimo upływu lat są bardzo wyraźne i na zawsze pozostaną w pamięci, a na nowych drogach wciąż pojawiają się kolejne… i na pewno zaprowadzą daleko.

 

 

Uroczyste otwarcie nowego skrzydła Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi

W poniedziałek, 26 września 22r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Cerekwi miało miejsce uroczyste otwarcie nowego skrzydła placówki. Społeczność Szkoły uczciła ten wzruszający moment wspaniałą akademią, a zaproszonych gości uczniowie powitali staropolskim tańcem – Polonezem. Tego dnia w szeregi naszych wychowanków zostali oficjalnie włączeni uczniowie klasy pierwszej, którzy uroczyście ślubowali być dobrymi Polakami, zawsze szanującymi swoje obowiązki i kochającymi Ojczyznę, a przedstawiciele klas starszych odnowili swoje uczniowskie przyrzeczenia z czasów, kiedy sami rozpoczynali edukację. Były to bardzo wzruszające chwile, gdyż, jak wszyscy wiemy, to właśnie ci młodzi ludzie są przyszłością naszego kraju. Wspaniałą przyszłością. Wzruszeniom tym nie było końca, również dzięki pięknej recytacji i muzyce na żywo.

Wśród osób, które swoją obecnością oraz przemowami uświetniły uroczystość, znaleźli się m.in.: pan Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki, pan Marek Suski, Poseł na Sejm RP, pani Katarzyna Harmata, Dyrektor Biura Rozwoju i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, pan Adrian Barański, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Radomiu, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół oraz rodzice uczniów. Wicewojewoda Mazowiecki odczytał pełen uznania list skierowany do zebranych przez Prezesa Rady Ministrów. Po części oficjalnej zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić nową część Szkoły, skosztować lokalnych specjałów oraz zapoznać się z wystawą fotografii ukazujących historię rozbudowy placówki od roku 1928 roku aż po dzień obecny.

Warto przypomnieć, że Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerekwi swoją działalność rozpoczęła 93 lata temu. Początkowo mieściła się ona w dworku dziedzica Wietrzykowskiego, a dzięki wysiłkowi lokalnej społeczności przez lata stale rozbudowywała się. W 1959 roku do budynków dworskich dobudowano piętro, a w 1996 roku nowe skrzydło wraz z salą gimnastyczną i pomieszczeniami oddziału przedszkolnego. Do kolejnej rozbudowy doszło w r. 2015, ale marzeniem całej społeczności wciąż pozostawała budowa hali sportowej z prawdziwego zdarzenia. Dopiero w 2020 roku, dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Zakrzew pana Leszka Margasa, który pozyskał fundusze na rozbudowę szkoły z rezerw budżetu państwa, udało się te marzenia zrealizować.

Ta największa przemiana Publicznej Szkoły Podstawowej w Cerekwi rozpoczęła się 24 sierpnia 2020 r. Co zatem objęła inwestycja? Na parterze znalazły się: nowoczesna szatnia dla uczniów, stołówka, kuchnia z niezbędnym zapleczem, gabinet pielęgniarki                 i logopedy, nowoczesne łazienki, pomieszczenie głównej rozdzielni, pokoje gospodarcze oraz socjalne, a także przestronne korytarze i klatka schodowa. Na I piętrze króluje nowoczesna hala sportowa (boisko do siatkówki, do koszykówki oraz do piłki ręcznej)             o wymiarach 15m x 24m. z przeszklonym tarasem widokowym, siłownia – sala korekcyjna, zaplecze dla nauczyciela wychowania fizycznego, część magazynowa, 4 szatnie z zapleczem sanitarnym przeznaczone dla 25 osób każda oraz gabinet psychologa. Na II piętrze umiejscowiono gabinet dyrektora, sekretariat, łazienki oraz 3 sale lekcyjne, choć określenie to nie oddaje nawet w części wrażenia, które wywierają te nowoczesne, 60-metrowe, przeszklone, delikatnie skąpane w słońcu pomieszczenia.

W nowej części Szkoły zaplanowano także świetlicę i bibliotekę oraz laboratorium informatyczno-językowe. Od strony przestronnego parkingu dla rodziców i pracowników powstała całkowicie przeszklona aula, w której  będą odbywały się kameralne uroczystości oraz występy szkolne. Ponadto budynek został wyposażony w oświetlenie awaryjne, sieć komputerową i system monitoringu.

Wójt Gminy Zakrzew pan Leszek Margas w swoim przemówieniu zaznaczył, że rozbudowa Szkoły była również jego celem. Podkreślił, że jako samorządowiec zawsze marzył, by oświata w naszej gminie stale się rozwijała. Szkoła w Cerekwi w swojej nowej odsłonie to spełnienie marzeń także całej lokalnej społeczności: uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, misją i jednym z głównych celów do realizacji dyrektor placówki – pani Elżbiety Kumięgi, która od lat zabiegała o rozbudowę szkolnego budynku, tworząc miejsce  nie tylko nowoczesne, ale także bardzo przyjazne i dostosowane do potrzeb wszystkich uczniów.

W 2023 r, na czele szkoły stanęła pani dyrektor Magdalena Wójcik, nauczycielka z wieloletnim stażem, doświadczona anglistka, osoba o niespożytej energii i chęci do działania, a wszystko to w myśl słów, które są jednocześnie życiowym mottem pani dyrektor: „ Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz tego dokonać”.

Skip to content