Samorząd uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Michał Majchrzak VII – przewodniczący
Anna Witkowska VIII – zastępca
Agata Przybysz VII – zastępca
Zuzanna Ukleja VIII – zastępca

Mały Samorząd:
Zuzanna Sawczuk III – przewodniczący
Natasza Kaczmarzyk II- zastępca
Joanna Jędrzejewska II – zastępca

 

ZADANIA SAMORZĄDU

Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  7. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę rzecznika praw ucznia.

Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

Skip to content