Wizja absolwenta

Aktywny, samodzielny i odpowiedzialny Polak, to absolwent naszej szkoły

Aktywny:
w zaspakajaniu wielorakich potrzeb intelektualnych i emocjonalnych;
w ciągłym przekraczaniu siebie, wznoszeniu się ku czemuś wyższemu;
w poszukiwaniu prawdy;
w odróżnieniu dobra od zła;
w życiu społecznym.

Samodzielny:
w podejmowaniu decyzji;
w organizowaniu nauki własnej;
w dokonywaniu samooceny i samokontroli własnych postępów w nauce;
w dążeniu do osiągnięcia wytyczonego sobie celu.
Odpowiedzialny:
za własne słowa i czyny jako człowiek, członek narodu i obywatel państwa;
za siebie i innych;
za własny rozwój;
za jakość własnego życia.
Wszyscy współtworzymy naszą szkołę – jesteśmy mądrzy wspólną mądrością, a najwyższym dla nas dobrem, jest drugi człowiek Jesteśmy Szkoła bezpieczną i przyjazną dla ucznia. Nasza szkoła tętni życiem.

CELE STRATEGICZNE:

Stymulować proces rozwoju osobowości ucznia na każdym etapie edukacji w kierunku pożądanych postaw moralnych, rodzinnych, społecznych i obywatelskich.
Wyposażyć ucznia w procesie kształcenia w kompetencje umożliwiające samorealizację, rozwijanie zainteresowań oraz zaspokojenie aspiracji życiowych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Rozbudzić w procesie wychowania wrażliwość moralną, estetyczną i kulturową niezbędną do doskonalenia się, stałego pogłębiania życia duchowego i rozwoju własnych zainteresowań
Wyzwolić potrzebę stałego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności.
Wdrożyć do samodzielnej pracy umysłowej i wyposażyć w umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji i przetwarzania informacji.
Przygotować do kontynuacji nauki w gimnazjum.
Ukształtować człowieka odczuwającego więź z przyrodą, religią i tradycją, przywiązania do demokracji i wolności.
Wyzwolić dojście do pozytywnej samooceny, określenia celów życiowych na miarę możliwości, wiary w te możliwości i odwagi w głoszeniu i bronieniu własnych poglądów.
Zapobiegać kreowaniu postaw skrajnie egoistycznych

Skip to content