PRAWA UCZNIA W SZKOLE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
 • jawnej i motywowanej oceny swojej pracy ustnej i pisemnej;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • dobrowolnego zrzeszania się w różnych organizacjach młodzieżowych i kołach zainteresowań;
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, społecznej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i w porozumieniu z dyrektorem szkoły i pod opieką nauczycieli;
 • nauczania indywidualnego w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza czy poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • indywidualnego toku nauki lub program wynikające ze szczególnych uzdolnień ucznia, na który zgodę wydaje dyrektor szkoły na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
 • różnych form pomocy materialnej świadczonych ze środków budżetowych państwa lub gminy zwanych świadczeniami.
 • Uczniowie z rodzin wielodzietnych, niepełnych i w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać nieodpłatnie z posiłków w szkole w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Jeżeli droga dziecka przekracza 3 km. w przypadku uczniów kl. I-IV oraz 4 km w przypadku uczniów kl. V-VI obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu. Jeżeli istnieją środki komunikacji publicznej umożliwiające dojazd uczniów, to gmina jest zobowiązana pokryć koszty dojazdu uczniów.
Skip to content